HMS

SIKKERHET og MILJØ

VITEC skal være en sikker arbeidsplass, og ingen skal bli syke eller skadet på grunn av sitt arbeid i eller for VITEC. VITEC skal ikke forurense ytre miljø.

RAPPORT OM UØNSKET HENDELSE (RUH) og RISIKO

Rapportering av uønskede hendelser er viktig for å forebygge ulykker. Økt bevissthet rundt sikkerhet, samt fokus på prosedyrer og forskrifter, bidrar til å unngå farlige situasjoner.

I VITEC er det tilrettelagt for enkel rapportering av uønskede hendelser. Ansatte premieres for meldinger om opplevd risiko. «Trening for øyet» bidrar til å oppdage forhold som kan utløse skade på personell, miljø, eller økonomiske verdier.

HELSE

Vi har et mål om maksimalt 2% sykefravær. VITEC skal oppmuntre og legge til rette for at ansatte tar vare på egen helse og sikkerhet. Fysisk aktivitet støttes gjennom bedriftsidrettslag og andre støtteordninger.

VITEC har arbeidsmiljøutvalg (AMU) og bedriftshelsetjeneste. Vi går jevnlige inspeksjonsrunder og har avtale om Inkluderende arbeidsliv (IA-avtale).