Etikk

En tillitsvekkende og åpen bedriftskultur er et overordnet mål i VITEC. Ansatte opptrer innenfor allment aksepterte retningslinjer. Vi støtter internasjonale menneskerettigheter, viser respekt, og har stor personlig integritet i møte med andre kulturer. VITEC gir like muligheter for alle, uten noen form for diskriminering eller trakassering.

VITEC utøver god forretningsskikk, og ingen ansatte skal kunne treffe avgjørelser der en selv eller nære relasjoner har økonomiske eller personlige interesser. Det aksepteres ikke å motta personlige honorarer eller ytelser som kan oppfattes som forsøk på å påvirke beslutninger.